پیچش همسازی

اصلاح خودکار ضریب سختی پیچشی تیرها (J)