امکانات افزونه سازه چک

ضریب نامعینی

در این قسمت افزونه می تواند در محاسبات مربوط به تعیین ضریب نامعینی کمک شایان توجهی به مهندس محاسب نماید.
توضیحات بیشتر

محاسبه ضریب زلزله و تعیین زمان تناوب تحلیلی

در این قسمت کاربر، اطلاعات لرزه ای از قبیل : پهنه خطر نسبی زلزله، نوع زمین، اهمیت سازه و سیستم سازه ای را وارد می نماید و برنامه به صورت خودکار ضرایب C و k را محاسبه می کند.
توضیحات بیشتر

کنترل نامنظمی های سازه

در این قسمت برخی کنترل های نامنظمی مطابق استاندارد 2800 انجام خواهد شد.
توضیحات بیشتر

ایجاد ترکیب بار در محیط Etabs

در این قسمت می توان ترکیبات بارگذاری را برای سازه های بتنی و فولادی، ایجاد نمود.
توضیحات بیشتر

محاسبه و اعمال خروج از مرکزیت طبقات (ضریب Aj)

در ساختمان های دارای نامنظمی پیچشی (زیاد و شدید) طبق بند 3-3-7-3 آیین نامه 2800، برون مرکزیت تصادفی، باید با استفاده از ضریب بزرگ نمایی (Aj) اصلاح شود.
توضیحات بیشتر

ایجاد خودکار فایلهای 25 و 50 درصد

در سیستم های دوگانه مطابق بند 4-8-1 استاندارد 2800 ، قابهای خمشی باید مستقلا قادر به تحمل 25 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه و دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده باید مستقلا قادر به تحمل 50 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه باشند.
توضیحات بیشتر

همپايه سازی برش ها

همپایه سازی خودکار نوع بارهای طیفی در فایلهای دینامیکی باعث افزایش دقت و کاهش زمان همپایه سازی فایل پس از هر تغییر و انجام آنالیز مجدد خواهد شد.
توضیحات بیشتر

کنترل های مدلسازی

در این قسمت می توان کنترل های متعددی را بر روی مدل سازه انجام داد که شامل 27 مورد است و در ادامه به طور کامل توضیح داده می شود.
توضیحات بیشتر

کنترل های سازه ای

در این قسمت می توان کنترل های مهم سازه ای را انجام داد که در ادامه هر یک از آنها را معرفی خواهیم کرد.
توضیحات بیشتر

تهیه فایل و کنترل زلزله بهره برداری

در صورتیکه بند 3-11-1 استاندارد 2800 (ویرایش 4) نیاز به کنترل زلزله سطح بهره برداری را در سازه الزامی نماید، افزونه قادر است مطابق بند 3-11-3 استاندارد 2800 (ویرایش 4) در این قسمت فایل مرتبط با کنترل زلزله سطح بهره برداری را ایجاد نماید و سپس نسبت تنش ها و دریفت آن را کنترل کند.
توضیحات بیشتر

کنترل ترک خوردگی دیوار برشی

در این قسمت می توان ترک خوردگی دیوار برشی را کنترل نمود،مقادیر و ترکیب بار مورد نظر برای کنترل ترک خوردگی را معرفی نمود و ترک خوردگی دیوار را تشخیص داد.
توضیحات بیشتر

نمایش آرماتورهای تقویتی تیرها بر روی پلان

در این قسمت پس از معرفی طبقه مورد نظر و تعیین مقادیر آرماتورهای سراسری می توان مقدار آماتور تقویتی تیرها را در یک طبقه بر روی پلان مشاهده کرد.
توضیحات بیشتر

تبدیل دیوارهای برشی از نوع Uniform به Section Designer

در این قسمت می توانید دیوارهای برشی از نوع Uniform را به حالت General یا همان Section Designer تبدیل کنید. همانطور که می دانید برنامه Etabs قابلیت این تبدیل را دارد اما مقطع ایجاد شده به لحاظ آرماتورگذاری به هیچ وجه صحیح نیست. در ادامه به برخی قابلیت های افزونه سازه چک و تفاوت آن با سیستم کاری برنامه Etabs اشاره می شود.
توضیحات بیشتر

پیچش همسازی

تیرهای فرعی متصل به تیرهای اصلی موجب ایجاد لنگر پیچشی در تیر اصلی می شوند. برخی از طراحان تیرهای فرعی بتنی را به صورت دو سر مفصل مدل می کنند. افزونه سازه چک قادر است راهکار فوق را کنترل نماید و سختی پیچشی مناسب را برای تیر مورد نظر بدست آورده و آن را اصلاح نماید.
توضیحات بیشتر

دفترچه محاسبات

در این قسمت می توان گزارشی از قسمت های مختلف از قبیل دفترچه محاسبات سازه، بررسی نامنظمی ها، کنترل های مدلسازی، کنترلهای سازه ای، تعیین ضریب نامعینی و ... را در فرمت Word تهیه کرد.
توضیحات بیشتر

ایجاد مستقیم طيف طرح استاندارد

با کمک افزونه سازه چک ، طیف استاندارد آیین نامه 2800 ویرایش چهارم به برنامه ETABS افزوده شده و کاربر میتواند طیف مورد نظر خود را مستقیما در برنامه ایجاد کند. مزیت استفاده از این پلاگین ایتبس در ساخت طیف این است که اعداد مربوط به طیف در فایل EDB ذخیره می شوند.
توضیحات بیشتر

ساخت و انتقال مقاطع

در این بخش می توان مقاطع مربعی و دایره ای مورد نظر را به صورت گروهی و در تعداد بسیار زیاد به صورت یکجا ایجاد کرد.
توضیحات بیشتر

کنترل ستون های پر فشار

در این بخش افزونه قادر است تا ستونهای سازه را در شکل پذیری زیاد به لحاظ کم فشار و پر فشار بودن تشخیص دهد و آنها را گروه بندی نماید.
توضیحات بیشتر

تسریع در مدلسازی

در این قسمت افزونه قادر برخی از کارهایی که باید در ابتدای مدلسازی و طراحی انجام دهیم، به طور خودکار انجام دهد. این موارد شامل : اعمال ناحيه صلب انتهايي، اعمال ضريب ترک خوردگي، تنظيم تعدا مود نوسان و ... می باشد.
توضیحات بیشتر

محاسبه نیروی جانبی دیافراگم (Fp)

در این قسمت می توان نیروی جانبی وارد بر دیافراگم (Fp) را براساس بند 3-8-3 استاندارد 2800 ویرایش 4 محاسبه نمود. افزونه پس از محاسبه (Fp) و مقایسه آن با مقادیر حداقل و حداکثر آیین نامه، ضریب γ را به عنوان ضریب افزایشی نیروی جانبی زلزله ارائه خواهد داد.
توضیحات بیشتر

محاسبه ضریب ترک خوردگی (ممان اینرسی) اعضا به روش دقیق

در این قسمت افزونه می تواند مقادیر ضریب ترک خوردگی (ممان اینرسی) المانهای سازه را به روش فرمول های دقیق جدول 9-6-2-ب مبحث 9 ویرایش 99 تعیین و به المانها اعمال کند.
توضیحات بیشتر

کنترل خیز تیر بتنی

افزونه سازه چک قادر تا خیز تیر منتخب طراح در سازه را براساس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 99 به طور دقیق کنترل نماید. در این بخش طراح فقط تیر را انتخاب می کند و سایر اطلاعات (ابعاد، مقاومت بتن، لنگرها و ...) به صورت کامل نوسط برنامه برداشت می شود.
توضیحات بیشتر

کنترل تیرهای پر برش

مطابق بند 9-11-6-5-3 مبحث نهم ویرایش 99 باید تیرهای کم برش و پر برش را تشخیص دهیم و فاصله ساق های خاموت ('s) و فاصله خاموتها از یکدیگر (s) را کنترل کنیم. این کار با سرعت توسط افزونه انجام می شود و در انتها سنجاقی مورد نیاز در تیر به طراح اعلام می گردد.
توضیحات بیشتر

تسریع عملیات طراحی

در این بخش آیتم هایی از مراحل کنترل و طراحی سازه آورده شده است که می تواند طبق نظر طراح سازه به صورت متوالی انجام شود و سرعت کار طراحی را با دقت زیادی، بالا ببرد.
توضیحات بیشتر

کنترل خیز سقف

در این بخش برنامه قادر است کنترل خیز سقف را براساس مبحث 9 ویرایش 99 انجام دهد.
توضیحات بیشتر

کنترل برش چشمه اتصال

در این قسمت برنامه قادر است، براساس میلگردهای تقویتی صحیح تیرها اقدام به محاسبه برش چشمه اتصال نماید.
توضیحات بیشتر

کنترل بعد ستون به موازات میلگردهای عبوری تیر

طبق بند 9-20-6-5-2-3 مبحث نهم ویرایش 99 در مواردی که آرماتورهای طولی تیر از ناحیه اتصال تیر به ستون عبور می کنند، بعد گره h ، به موازات آرماتورهای طولی تیر باید بیشترین مقدار به دست آمده از مقادیر بندهای ذکر شده در توضیحات باشد.
توضیحات بیشتر

کنترل طول گیرایی میلگرد قلاب دار در کشش (Ldh)

طبق بند 9-21-3-3-1 مبحث نهم ویرایش 99 طول گیرایی با قلاب برای میلگردهای آجدار در کشش که به قلاب استاندارد ختم می شوند به مقادیری محدود می شوند. در این بخش برنامه قادر است کنترل را براساس مبحث 9 ویرایش 99 انجام دهد.
توضیحات بیشتر

بهینه یابی مقطع ستون های بتنی

در این بخش برنامه همزمان می تواند اقدام به کنترل مقدار آرماتور در محل وصله، نسبت تنش ستون و نسبت تیر ضعیف – ستون قوی نماید و مقطعی که تمام کنترل ها را پاس کند و به لحاظ اجرایی از نظر تعداد و سایز آرماتور هیچ گونه مشکلی نداشته باشد و به عدد حداکثر مقدار قابل پذیرش نزدیک باشد را به عنوان مقطع بهینه معرفی می نماید.
توضیحات بیشتر

جزئیات بارگذاری

در این بخش امکان ایجاد جزئیات بارگذاری برای استفاده در فایل سازه و اعمال آن به المانهای مورد نظر و همچنین استفاده در دفترچه محاسبات وجود دارد.
توضیحات بیشتر

محاسبه ضریب تشدید برش دیوار برشی

مطابق رابطه 9-20-18 مبحث نهم ویرایش 99 مقدار نیروی برشی طرح (Ve) از رابطه ای بدست می آید که در آن بایستی حاصلضرب امگای کوچک در بزرگ را برای آن محاسبه نمود. افزونه سازه چک قادر تا این ضریب را به طور دقیق برای تمامی ترکیبات بار محاسبه نماید.
توضیحات بیشتر