ایجاد ترکیب بار در محیط ETABS

در این قسمت می توان ترکیبات بارگذاری را برای سازه های بتنی و فولادی، ایجاد نمود.

* در این پنجره با انتخاب مقادیر ضریب نامعینی، می توان حتی در دو جهت آنها را متفاوت تعریف کرد.

در این بخش می توان ابتدا تمام ترکیبات بار موجود در قسمت Load Combination برنامه Etabs را حذف نمود.  با زدن دکمه ساخت ترکیب بار، براساس آیین نامه انتخاب شده ترکیبات بار ساخته می شود. پس از ساخت، می توان ترکیبات بار مورد نظر برای اضافه کردن به لیست Load Combination را انتخاب کرد.

 

همچنین در این بخش می توان پس از انتخاب ترکیبات بار مورد نظر، با زدن دکمه “اضافه کردن به Etabs” آنها را به فایل Etabs اضافه نمود.

همچنین در این بخش، قسمتی برای ساخت ترکیب بار پوش قرار دارد که به راحتی می توان پوش ترکیبات بار را ایجاد نمود.

مزایای اصلی این بخش :

 

1) ایجاد ترکیب بار به منظور طراحی و کنترل فایلی که قبلا بر روی آن مدلسازی، بارگذاری و یا طراحی انجام شده است.

2) تغییر در لیست ترکیب بار‌ها وقتی قرار است یک بار جدید مثل بار زلزله در فایل ایجاد گردد.

3) قابلیت ویرایش ضریب نامعینی در لیست ترکیبات بار