ایجاد خودکار فایل های 25 و 50 درصد

در سیستم های دوگانه مطابق بند 4-8-1 استاندارد 2800 ، قابهای خمشی باید مستقلا قادر به تحمل 25 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه و دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده باید مستقلا قادر به تحمل 50 درصد نیروهای جانبی در تراز پایه باشند. افزونه قادر است با توجه به مواردی که در بخش تنظیمات وجود دارد، فایل های مخصوص کنترل 25% و 50% را ایجاد نماید.

آیتم های بخش تنطیمات برای این است که مهندسین بتوانند با توجه به مواردی که از نظرشان برای ساخت فایل صحیح است، فایل مورد نظر خود را بسازند.

ایجاد فایل 25 درصد

 

پس از انجام تنظیمات مربوط به اصلاح سختی ستون ها و دیوار ها با کلیک بر روی گزینه “ایجاد فایل”، به صورت خودکار  فایل جاری در همان پوشه ذخیره شده  و اصلاح ضرایب سختی برای المان ها و سایر تنظیمات انجام می شود. پس از آن ضریب زلزله به میزان 75 درصد کاهش می‌یابد. در صورت وجود بارهای طیفی، برنامه قادر است به طور خودکار همپایگی را نیز انجام دهد.


در بخشی از تنظیمات می توان به افزونه این اختیار را داد تا در صورتیکه پس از بررسی Section Cut ، عدم کفایت آن محرز شد، ضریب زلزله را به اندازه ای افزایش دهد که Section Cut جوابگو باشد.

نتایج طراحی فایل 25 درصد

 

در بخش دیگر می توان نتایج طراحی دو فایل اصلی و 25% را در کنار یکدیگر مشاهده کرد و در صورت نیاز اقدام به تغییر مقطع ستون در فایل ها نمود و مجدداً با زدن دکمه “تحلیل و طراحی” می توان نسبت تنش های جدید در فایل های اصلی و 25 درصد را مشاهده نمود.

با انتخاب هر یک از ستونها می توان محل آن را بر روی پلان مشاهده نمود.

ایجاد فایل 50 درصد

 

پس از انجام تنظیمات مربوط به اصلاح سختی ستون ها و تنظیمات مربوط به تهیه فایل 50 درصد، با کلیک بر روی گزینه “ایجاد فایل”، به صورت خودکار  فایل جاری در همان پوشه ذخیره شده  و آزاد سازی درجات آزادی دو سر تیرها و سایر تنظیمات انجام می شود. سپس ضریب زلزله به میزان 50 درصد کاهش می یابد. در صورت وجود بارهای طیفی، برنامه قادر است به طور خودکار همپایگی را نیز انجام دهد.

 

در بخشی از تنظیمات می توان به افزونه این اختیار را داد تا در صورتیکه پس از بررسی Section Cut ، عدم کفایت آن محرز شد، ضریب زلزله را به اندازه ای افزایش دهد که Section Cut جوابگو باشد.