تعیین ضریب نامعینی سازه

 
در این قسمت افزونه می تواند در محاسبات مربوط به تعیین ضریب نامعینی کمک شایان توجهی به مهندس محاسب نماید.
 

 

بررسی های اولیه :

 

در این قسمت برنامه به بررسی تعداد طبقات و ارتفاع سازه و همچنین بررسی نامنظمی پیچشی سازه می پردازد. البته بررسی تعداد طبقات و ارتفاع سازه کاملاً مشخص است و نیازی به انجام آن نیست اما برای زمانی که قصد تهیه گزارش از تعیین ضریب نامعینی داشته باشید، استفاده خواهد شد.

 

تعداد المان مقاوم جانبی :

 

در این قسمت برنامه به بررسی تعداد عناصر مقاوم جانبی در دو طرف مرکز جرم می پردازد. با انتخاب حالت بار و زدن دکمه “بررسی” این عمل انجام خواهد شد.

حذف المان مقاوم جانبی :

 

این قسمت شامل بخش های مختلفی است :

 

سربرگ “بررسی براساس معیار پیچش”  :

 

 

در این  سربرگ باید ابتدا المان موردنظرتان برای بررسی معیار را به برنامه معرفی کنید و سپس دکمه “بررسی” را بزنید تا برنامه به بررسی نامنظمی پیچشی آن بپردازد.

 

سربرگ “راهنمای کاهش مقاومت”  :

 

 

در این سربرگ  افزونه می تواند در مورد انتخاب تیر بحرانی در معیار کاهش مقاومت به شما کمک کند. با انتخاب حالت بار برای بررسی و زدن دکمه “تعیین تیر بحرانی” برنامه به بررسی نسیت برش تیرها در طبقه به برش آن طبقه می پردازد و پس از پیدا کردن بیشترین مقدار، نام تیر و طبقه آن را نمایش می دهد.

در این قسمت حتی می توان با زدن دکمه “انتخاب تیر بحرانی در سازه” تیر مورد نظر را انتخاب کرد تا برای حذف آن و ایجاد فایل کاهش مقاومت، استفاده گردد.

 

سربرگ “بررسی معیار کاهش مقاومت”  :

 

در این سربرگ، افزونه به بررسی فایل کاهش مقاومت می پردازد. در این بخش کاربر با سه انتخاب مواجه می شود :

 

1) با معرفی فایل و انتخاب طبقه ضعیف شده

2) استفاده از المان بدست آمده در قسمت “راهنمایی برای تعیین المان بحرانی” در ساخت فایل بررسی کاهش مقاومت

3) انتخاب المانها توسط کاربر از سازه و ساخت و کنترل فایل بررسی کاهش مقاومت

 

پس از انتخاب یکی از موارد فوق و زدن دکمه “بررسی” برنامه به صورت خودکار دو فایل اصلی و کاهش مقاومت را تحلیل و طراحی می کند و  به بررسی نسبت تنش ستونها و مقدار میلگردها در دو فایل اصلی و کاهش مقاومت می پردازد و نتیجه را اعلام می کند.