تهیه فایل و کنترل زلزله بهره برداری

در صورتیکه بند 3-11-1 استاندارد 2800 (ویرایش 4) نیاز به کنترل زلزله سطح بهره برداری را در سازه الزامی نماید، افزونه قادر است مطابق بند 3-11-3 استاندارد 2800 (ویرایش 4) در این قسمت فایل مرتبط با کنترل زلزله سطح بهره برداری را ایجاد نماید و سپس نسبت تنش ها و دریفت آن را کنترل کند.

بند 3-11-1  استاندارد 2800

ساختمان های با “اهمیت خیلی زیاد و زیاد” و یا بلند تر از 50 متر و یا بیشتر از 15 طبقه باید برای زلزله سطح بهره برداری کنترل شوند، به طوری که مطابق تعریف بند (1-1-2)، قابلیت بهره برداری خود را در زمان زلزله حفظ نمایند.

 

بند 3-11-3  استاندارد 2800

مشخصات حرکت زمین در زلزله سطح بهره برداری باید مشابه زلزله طرح، بند (3-3)، در نظر گرفته شود، با این تفاوت که شتاب مبنای طرح A در آن به یک ششم مقدار خود کاهش داده شود. در مقابل ضریب رفتار R در محاسبه نیروی جانبی زلزله برابر با یک منظور می گردد. به این ترتیب در روش تحلیل استاتیکی معادل مقدار برش پایه در این سطح از رابطه زیر محاسبه می شود.

 

پارامترهای A و B و I و W تعاریف معمول بند (3-3-1) را دارند.

تهیه فایل کنترل زلزله سطح بهره برداری
کنترل دریفت فایل تهیه شده
کنترل نسبت تنش های فایل تهیه شده