تهیه فایل و کنترل زلزله بهره برداری

در صورتیکه بند 3-11-1 استاندارد 2800 (ویرایش 4) نیاز به کنترل زلزله سطح بهره برداری را در سازه الزامی نماید، افزونه قادر است مطابق بند 3-11-3 استاندارد 2800 (ویرایش 4) در این قسمت فایل مرتبط با کنترل زلزله سطح بهره برداری را ایجاد نماید و سپس نسبت تنش ها و دریفت آن را کنترل کند.

3
تهیه فایل کنترل زلزله سطح بهره برداری
کنترل نسبت تنش های فایل تهیه شده
کنترل دریفت فایل تهیه شده