ساختن مقاطع

در این بخش می توان مقاطع بتنی با شکل های مربعی، مستطیلی و دایره ای مورد نظر را به صورت گروهی و در تعداد بسیار زیاد به صورت یکجا ایجاد کرد.

تمامی کنترل های آیین نامه ای برای ساخت مقاطع به طور خودکار انجام می شود.