ساختن مقاطع

 

در این بخش می توان مقاطع مربعی و دایره ای مورد نظر را به صورت گروهی و در تعداد بسیار زیاد به صورت یکجا ایجاد کرد.