ساختن مقاطع

در این بخش می توان مقاطع بتنی با شکل های مربعی، مستطیلی و دایره ای مورد نظر را به صورت گروهی و در تعداد بسیار زیاد به صورت یکجا ایجاد کرد.

تمامی کنترل های آیین نامه ای برای ساخت مقاطع به طور خودکار انجام می شود.

 

 

همچنین می توان مقاطع موجود در یک فایل را به فایل های دیگر انتقال داد.