محاسبه ضریب ترک خوردگی (ممان اینرسی) اعضا به روش دقیق

 

طبق بند 9-6-5-3-1-2 مبحث نهم ویرایش 99 می توان ممان اینرسی اعضا را با استفاده از روشهای دقیقتری که سختی مؤثر همه اعضای تحت بار را منظور می نمایند، محاسبه نمود. بنابراین مقادیر دقیق ممان اینرسی اعضا در تحلیل الاستیک برای بارهای ضریبدار، مطابق جدول 9-6-2-ب مبحث نهم محاسبه شده اند.

 

 

تبصره – در اعضای خمشی ممتد می توان برای ممان اینرسی  مقدار متوسط آن را در مقاطع با لنگرهای خمشی مثبت و منفی بحرانی در نظر گرفت. همچنین برای Pu  و Mu  باید از مقادیر متعلق به ترکیب بار مورد نظر و یا ترکیبی که حداقل مقدار ممان اینرسی  را به دست می دهد، استفاده کرد.

 


افزونه قادر است که مقادیر ممان اینرسی اعضا را براساس فرمولهای دقیق محاسبه نموده و سپس به همان اعضا اعمال نماید. همچنین می توان گزارشی از ضرایب محاسبه شده در فرمت Word تهیه نمود.