محاسبه ضریب زلزله و تعیین زمان تناوب تحلیلی

 

 

در این قسمت کاربر، اطلاعات لرزه ای از قبیل : پهنه خطر نسبی زلزله، نوع زمین، اهمیت سازه و سیستم سازه ای را وارد می نماید و برنامه به صورت خودکار ضرایب C و k را محاسبه می کند.


همچنین در این قسمت با زدن دکمه “تعیین زمان تناوب تحلیلی” برنامه به صورت خودکار شروع به ساختن فایلی از سازه اصلی می نماید که در آن برای سازه های بتنی ضرایب سختی المانهای تیر، ستون و دیوار برشی به ترتیب به 0.5 و 1 و 1 تغییر می یابند. سپس فایل را تحلیل نموده و مقادیر زمان تناوب تحلیلی را در دو جهت X و Y قرائت می کند و پس از بازگشت به فایل اصلی سازه، ضرایب C  و k را برای کنترل دریفت، محاسبه می کند.


در این قسمت بخش دیگری برای تبدیل بارهای زلزله به فرم User Load وجود دارد که این کار به صورت خودکارتوسط افزونه انجام می پذیرد.