محاسبه مقدار نیروی جانبی وارد بر دیافراگم (Fp)

 

در این قسمت می توان نیروی جانبی وارد بر دیافراگم (Fp) را براساس بند 3-8-3 استاندارد 2800 ویرایش 4 محاسبه نمود.

 

 

افزونه پس از محاسبه (Fp) و مقایسه آن با مقادیر حداقل و حداکثر آیین نامه، ضریب  را به عنوان ضریب افزایشی نیروی جانبی زلزله ارائه خواهد داد.