نمایش آرماتورهای تقویتی تیرها بر روی پلان

در این قسمت می توان مقدار آماتور تقویتی تیرها را در یک طبقه بر روی پلان مشاهده کرد.

پس از معرفی طبقه مورد نظر و تعیین مقادیر آرماتورهای سراسری در بالا و پایین تیر و همچنین انتخاب آرماتورهای تقویتی با زدن دکمه “نمایش”، برنامه شروع به تحلیل و طراحی سازه خواهد نمود و مقادیر آماتور تقویتی تیرها را بر روی پلان نمایش می دهد.

 

* در صورتیکه آرماتورهای تقویتی به صورت درهم و غیر قایل خواندن دیده شد، با استفاده از wheel ماوس، می توانید بزرگنمایی را به پلان آرماتورها اعمال کنید.*

* مقادیر آرماتورهای تقویتی برای هر تیر به صورت جداگانه محاسبه می شود. بنابراین در محل اتصال دو تیر پیوسته به یک ستون مقادیر متفاوتی را مشاهده می کنید. در این حالت مقدار ماکزیمم ملاک ترسیم دتایل های سازه ای خواهد بود.*