همپايه سازی برش های پایه استاتیکی و دینامیکی

اصلاح مقادیر بازتاب ها       (مطابق بند 3-4-1-4  استاندارد 2800)


در مواردی که برش پایه بدست آمده از روش تحلیل طیفی کمتر از برش پایه تحلیل استاتیکی معادل، رابطه (3-1) باشد، مقدار برش پایه تحلیل طیفی باید به مقادیر زیر افزایش داده شده و بازتاب های سازه متناسب با آنها اصلاح گردد. برش پایه استاتیکی معادل عنوان شده در ردیف های زیر، مقدار برش پایه براساس رابطه (3-1) و با استفاده از مشخصات طیف استاندارد است.


الف) در سازه های نامنظم، که نامنظمی در آنها از نوع “طبقه خیلی ضعیف” یا “طبقه خیلی نرم” یا “پیچشی شدید” نباشد، مقادیر بازتاب ها باید در 90 درصد نسبت برش پایه استاتیکی به برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند. ولی در سازه های نامنظمی که مشمول موارد فوق الذکر باشد، مقادیر بازتاب ها باید در نسبت برش پایه استاتیکی به برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند.


ب) در سازه های منظم، مقادیر بازتاب ها باید در 85 درصد نسبت برش پایه استاتیکی به برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی ضرب شوند.


تبصره : مقادیر برش پایه تعدیل شده در بندهای الف و ب نباید از برش پایه به دست آمده از تحلیل طیفی کمتر در نظر گرفته شود.

همپایه سازی خودکار نوع بارهای طیفی در فایلهای دینامیکی باعث افزایش دقت و کاهش زمان همپایه سازی فایل پس از هر تغییر و انجام آنالیز مجدد خواهد شد.

در قسمت تنظیمات همپایه سازی نوع بارهای زلزله در جهت x و y و همینطور نوع بارهای طیفی قابل انتخاب است. سپس با کلیک بر روی گزینه “همپایه سازی” محاسبات انجام میشود.


در این قسمت می توان مقادیر برش های پایه استاتیکی و دینامیکی را همپایه کرد.

 

 

 

با انتخاب گزینه “اعمال ضرایب تخفیف آیین نامه برای همپایه کردن” می توان موارد گفته شده در بند 3-4-1-4 استاندارد 2800 (ویرایش 4) را اعمال نمود. در صورتی که کاربر بخواهد که ضریب تخفیف مورد نظر خود را اعمال کند باید گزینه ” اعمال ضریب تخفیف آیین نامه به انتخاب کاربر برای همپایه کردن” را انتخاب کند.

کاربر می بایست حالات بار را برای دو جهت اصلی سازه، انتخاب کند تا افزونه پس از محاسبه ضریب همپایگی، آن را به صورت خودکار به بارهای دینامیکی اعمال نماید.