کنترل برش چشمه اتصال

 

مطابق بند 9-20-5-4-7 از مبحث نهم ویرایش 99 کنترل برش چشمه اتصال برای قاب های خمشی متوسط و ویژه الزامی می باشد.

با کمک این ابزار، طراح می تواند در این قسمت می توان با سرعت بالایی اقدام به کنترل برش چشمه اتصال در سازه نمود.

 

در این پنجره بابستی ابتدا نوع شکل پذیری سازه را به برنامه معرفی کرد.

به منظور محاسبات دقیق این بند و به منظور اقناع شرایط پیوستگی ستون طبق بند 9-16-2-6-الف، بخش “افزایش ارتفاع ستون های طبقه آخر” در این کنترل قرار گرفته است.

همچنین جهت محاسبه ی دقیق پارامتر Aj در تیرهای لبه مطابق بند 9-16-4-2-3 ، گزینه ای تحت عنوان انتخاب تیرهای کناری برای همباد کردن با ستون ها، در این کنترل قرار گرفته است.

 

تیرهای سازه قبل از همباد شدن با ستون

تیرهای سازه بعد از همباد شدن خودکار با ستون

 

در بخش های “مقادیر آرماتور سرتاسری در طبقات” و “انتخاب آرماتورهای تقویتی” باید تعداد و سایز آرماتورهای سرتاسری تیرها در طبقات را مشخص نماییم تا برنامه به صورت خودکار بتواند مقدار آرماتورهای تقویتی مورد نیاز را برای هر تیر محاسبه نماید.

 

پس از این تنظیمات، دکمه “محاسبه مقدار تقویتی ها” را می زنیم تا برنامه اقدام به تحلیل و طراحی و محاسبه مقدار تقویتی تیرها نماید.

 

پس از آن دکمه “کنترل” را می زنیم تا برنامه شروع به ساخت فایل مخصوص کنترل برش چشمه اتصال و قرائت نتایج آن نماید.

 

نتایج بدست آمده را می توان بر روی حالت سه بعدی سازه نیز مشاهده نمود.

 

در انتها نیز می توان گزارشی از بررسی در فرمت Word  و Excel دریافت نمود.