کنترل بعد ستون به موازات میلگردهای عبوری تیر

 

طبق بند 9-20-6-5-2-3 مبحث نهم ویرایش 99 در مواردی که آرماتورهای طولی تیر از ناحیه اتصال تیر به ستون عبور می کنند، بعد گره h ، به موازات آرماتورهای طولی تیر باید بیشترین مقدار به دست آمده از (الف) تا (پ) باشد.

الف – برای میلگردهای با مقاومت تسلیم 420 مگاپاسکال و کم تر برابر با  20db / λ که   db  قطر بزرگترین میلگرد است. (λ ضریب کاهش مقاومت برشی بتن می باشد.)

ب – برای میلگردهای با مقاومت تسلیم 520 مگاپاسکال برابر با   26db  براساس قطر بزرگترین میلگرد.

پ – نصف ارتفاع هر تیری که در امتداد مورد نظر به اتصال تیر به ستون وصل بوده و با عمل کرد خود به صورت بخشی از سیستم مقاوم در برابر زلزله، در اتصال ایجاد برش می کند. 

 

با کمک این ابزار، طراح می تواند بدون تهیه دنایل تقویتی تیرها، با سرعت بالایی اقدام به کنترل این بند از آیین نامه در سازه نماید.

 

پس از این تنظیمات، دکمه “محاسبه مقدار تقویتی ها” را می زنیم تا برنامه اقدام به تحلیل و طراحی و محاسبه مقدار تقویتی تیرها نماید.

 

پس از آن دکمه “کنترل” را می زنیم تا برنامه شروع به کنترل و نمایش نتایج آن نماید.

 

نتایج بدست آمده را می توان بر روی حالت سه بعدی سازه نیز مشاهده نمود.

 

در انتها نیز می توان گزارشی از بررسی در فرمت Word  و Excel دریافت نمود.