کنترل ترک خوردگی دیوار برشی

در این قسمت می توان ترک خوردگی دیوار برشی را کنترل نمود. ابتدا باید در سربرگ “تنظیمات”، مقادیر و ترکیب بار مورد نظر برای کنترل ترک خوردگی را معرفی نمود. سپس به سربرگ “کنترل و تهیه فایل” رفته و دکمه “کنترل ترک خوردگی” را می زنیم تا برنامه مقادیر S22 را قرائت کند و ترک خوردگی دیوار را تشخیص دهد.

تنظیمات تهیه فایل و کنترل
نتایج کنترل ترک خوردگی

پس از کنترل می توان با زدن دکمه “اعمال ترک خوردگی به فایل” ضرایب ترک خوردگی را در دیوارهای برشی سازه اصلاح نمود.