کنترل تیرهای پر برش

 

مطابق بند زیر از مبحث نهم ویرایش 99 باید تیرهای کم برش و پر برش را تشخیص دهیم و فاصله ساق های خاموت (s) و فاصله خاموتها از یکدیگر (s) را کنترل کنیم.

 

 

افزونه پس از بررسی قادر است تعداد سنجاقی های مورد نیاز را پیشنهاد دهد تا طراح آنها را با دتایل های اجرایی سازه مطابقت دهد.