کنترل خیز تیر بتنی

 

با کمک این ابزار، طراح می تواند با سرعت و دقت بسیار زیادی خیز تیر بتنی را کنترل نماید.

 

پس از انتخاب تیر توسط طراح و زدن دکمه “خواندن اطلاعات” برنامه شروع به خواندن اطلاعات کامل تیر اعم از ابعاد، طول، مقاومت مشخصه بتن و تنش تسلیم میلگردها آن مقطع، لنگرهای وارد بر مقطع و مقدار آرماتور مقطع پس از طراحی، می نماید.

پس از آن طراح می تواند، اقدام به اصلاح میلگردهای مورد نیاز تیر نماید تا بتواند توسط آنها خیز مقطع را کنترل نماید. 

 

سپس با زدن دکمه “کنترل” برنامه خیز تیر را کنترل نموده و نتایج آن را در کادر “نتیجه” نمایش می دهد. همچنین می توان در سربرگ “ریز محاسبات” نحوه محاسبه و کنترل خیز تیر را به طور کامل مشاهده نمود.

 

 

در انتها نیز می توان از کنترل انجام شده، یک گزارش در فرمت Word تهیه نمود.