کنترل ستون های پر فشار درقابهای با شکل پذیری زیاد

 


طبق بند زیر در مبحث نهم ویرایش 99 باید مقدار خاموتها در ستون های قاب با شکل پذیری زیاد کنترل گردد.

 

 


افزونه قادر است این بند را کنترل نموده و ستونهایی را که پر فشار هستند مشخص نماید و این ستونها را گروه بندی نماید تا مهندس طراح بتواند در نقشه های اجرایی خاموت این ستون ها را بررسی نماید و در صورت نیاز برای میلگردهای ستون از خاموت پیرامونی تک یا دوبل استفاده نماید.

 


پس از پایان بررسی ها می توان با زدن دکمه “گروه بندی ستون ها”، تمامی ستونها را با توجه به کم فشار یا پر فشار بودن و نیز با توجه به مقادیر تنش تسلیم خاموت (Fy)، سایز خاموت (d) و فاصله خاموتها (s) گروه بندی نمود.