کنترل نامنظمی های سازه

 

 

کنترل نامنظمی پیچشی        (مطابق بند 1-7-1-ب استاندارد 2800)


مطابق بند 1-7-1-ب آیین نامه 2800 ویرایش چهارم، در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه با احتساب پیچش تصادفی، بیشتر از 20 درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد سازه نامنظم پیچشی و در مواردی که این اختلاف از 40 درصد تجاوز نکند، اثرش نسبتا زیاد بوده و نامنظم پیچشی شدید محسوب خواهد شد.

کنترل نامنظمی سیستم های غیرموازی        (مطابق بند 1-7-1-ث استاندارد 2800)


افزونه زاویه تیرها و دیوارهای برشی سازه را با “حداکثر زاویه قابل قبول” در سربرگ “تنظیمات” مقایسه می کند و در صورت تجاوز از این عدد، اخطار آن را در نتیجه بررسی اعلام می کند.

کنترل نامنظمی جرمی در طبقات         (مطابق بند 2-7-1-ب استاندارد 2800)

 

در مواردی که توزیع جرم هر طبقه بیشتر از 50 درصد با جرم طبقات مجاور اختلاف داشته باشد نامنظمی جرمی در ارتفاع در ساختمان جود دارد. افزونه سازه چک با بررسی جرم طبقات این کنترل را انجام داده و یک فایل گزارش با فرمت Word ارائه می کند.

کنترل نامنظمی هندسی در ارتفاع        (مطابق بند 2-7-1-الف استاندارد 2800)

 

اگر ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در طبقه بیشتر از 130 درصد آن در طبقات مجاور (طبقات بالا و پایین) باشد، ساختمان در ارتفاع دارای نامنظمی هندسی می باشد. افزونه سازه چک این کنترل را انجام داده و یک فایل گزارش با فرمت Word ارائه میکند.

کنترل نامنظمی سختی جانبی        (مطابق بند 2-7-1-ث استاندارد 2800)

 

این کنترل به دو صورت قابل انجام می باشد که آن را باید در سربرگ “تنظیمات” مشخص نمود تا افزونه به طور خودکار کنترل نامنظمی سختی جانبی را انجام دهد.


روش اول) براساس نتایج بدست آمده توسط Etabs

در این حالت افزونه از جداول خروجی برنامه Etabs ، نتایج جدول Story Stiffness را قرائت کرده و براساس نتایج موجود در ستون های Stiffness X و Stiffness Y کنترل نامنظمی را انجام می دهد.


روش دوم) براساس نتایج بدست آمده از گیردار کردن پای طبقات و اعمال نیروی مشخص

در این روش افزونه به صورت خودکار برای تک تک طبقات سازه در هر یک از دو جهت X و Y ، یک فایل ایجاد می کند و در آنها یک حالت بار از نوع other با مقدار عددی مشخص به مرکز سختی طبقه وارد می کند و پس از گیردار کردن تمام نقاط پایین طبقه، سازه را تحلیل می نماید. سپس مقدار نیروی تعریف شده بر جابجایی نقطه تعریف شده در مرکز سختی تقسیم شده و مقدار سختی هر طبقه بدست می آید.