کنترل های سازه ای

در این قسمت می توان کنترل های مهم سازه ای را انجام داد که در ادامه هر یک از آنها را معرفی خواهیم کرد.