کنترل های سازه ای

در این قسمت می توان کنترل های مهم سازه ای را انجام داد که در ادامه هر یک از آنها را معرفی خواهیم کرد.
  • کنترل دریفت :

طبق بند 3-5-1 استاندارد 2800 (ویرایش 4) تغییر مکان نسبی واقعی هر طبقه، که اختلاف بین تغییر مکان های جانبی واقعی مراکز جرم کف های بالا و پایین آن طبقه است، نباید از مقدار مشخصی که در این بند تعیین شده، تجاوز نماید.

همچنین طبق بند 3-5-4 استاندارد 2800 (ویرایش 4) در ساختمانهای نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، برای محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه ()، به جای تفاوت بین تغییر مکان های جانبی مراکز جرم کف ها، باید تفاوت بین تغییر مکان های جانبی کف های بالا و پایین آن طبقه در امتداد محورهای کناری ساختمان مد نظر قرار گیرد.

این افزونه قادر است با توجه به دو بند فوق الذکر، دریفت طبقات را کنترل نماید. قبل از شروع کنترل باید حتماً در سربرگ “تنظیمات” نحوه کنترل و حالت بارهای کنترل دریفت را مشخص نمایید.

 
  • کنترل واژگونی سازه :

طبق بند 3-3-8 استاندارد 2800 (ویرایش 4)، سازه ساختمان و پی آن باید به گونه ای طراحی شوند که توانایی تحمل اثر لنگر واژگونی را داشته باشند.

افزونه قادر است با محاسبه لنگر واژگونی و مقاوم سازه براساس اطلاعات وارد شده در بخش “تنظیمات”، کنترل این بند را تسهیل نماید.

  • کنترل وزن خرپشته و تراز بالای زلزله :

طبق تبصره بند 3-3-6 استاندارد 2800 (ویرایش 4)، باید وزن خرپشته را نسبت به وزن بام کنترل نمود تا تراز بالای زلزله به درستی تعیین گردد.

 

  • کنترل حداقل تعداد مودهای نوسان :

طبق بند 3-4-1-2 استاندارد 2800 (ویرایش 4)، تعداد مودهای نوسان در تحلیل دینامیکی دارای یک مقدار حداقل می باشد. کنترل صحت تعداد حداقل وارد شده برای تحلیل در نرم افزار Etabs، توسط افزونه به سادگی امکانپذیر می باشد.

 
  • کنترل امکان افزایش 25 درصدی زمان تناوب :

افزونه قابلیت کنترل بند 3-3-3-1 استاندارد 2800 (ویرایش 4) را به سادگی برای مهندس محاسب فراهم می کند.

 
  • کنترل امکان استفاده از تحلیل استاتیکی :

طبق بند 3-2-2 در برخی حالات امکان استفاده از تحلیل استاتیکی معادل وجود دارد. افزونه این حالات را بررسی کرده و در صورتیکه شرایط برقرار باشد، امکان استفاده از این نوع تحلیل را به مهندس محاسب اعلام می نماید.

  • کنترل شاخص پایداری :

در بند 9-16-3-1 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، رابطه ای برای محاسبه شاخص پایداری () تعریف شده است. این شاخص بایستی برای زلزله هر جهت و برای هر طبقه جداگانه محاسبه گردد. این شاخص در حقیقت نشان دهنده میزان کم یا زیاد بودن اثر P-D در آن طبقه و در آن راستا است. در صورتی که این شاخص از مقدار 0.1 بیشتر شود، اثر P-D قابل توجه بوده و حتماً بایستی گزینه تحلیل P-D را فعال کرد.

همچنین در صورتیکه مقدار این شاخص برای تمامی طبقات کمتر از 0.05 باشد، می توان سازه در آن جهت مهار شده تلقی کرد. این کنترل به سادگی توسط افزونه قابل انجام است.

 

  • بررسی امکان صرفنظر از اثر اصل 100-30 :

طبق بند 3-1-4 استاندارد 2800 (ویرایش 4)، ساختمان باید در دو امتداد عمود بر هم در برابر نیروی زلزله محاسبه شود. در یک حالت خاص می توان این ضابطه را نادیده گرفت که افزونه می تواند این حالت را بررسی نماید و نتیجه آن را اعلام نماید.

 
  • کنترل فاصله مرکز جرم و سختی :

افزونه قابلیت کنترل بند 1-5-5 استاندارد 2800 (ویرایش 4) در مورد فاصله مرکز جرم و سختی را دارا می باشد.