کنترل های مدلسازی

در این قسمت می توان کنترل های متعددی را بر روی مدل سازه انجام داد تا از صحت مدلسازی اطمینان حاصل نمود.

 

 این موارد در ادامه توضیح داده شده اند.

توجه :

1- در صورتیکه در پروژه ای دیوار برشی وجود نداشته باشد، برخی از آیتم های مربوط به کنترل های مدلسازی مرتبط با دیوار برشی به صورت خودکار غیرفعال می شوند.

2- برخی از آیتم ها بنا به نوع سازه در برخی پروژه ها غیرفعال می باشند.

 

توجه: در نظر گیری برخی از آیتم های کنترل مضاعف سازه در پلاگین به معنی ضرورت به کارگیری آن توسط مهندس طراح سازه نیست و محاسب با توجه به شرایط سازه میتواند آن کنترل را انجام دهد.