کنترل های مدلسازی

در این قسمت می توان کنترل های متعددی را بر روی مدل سازه انجام داد.

این موارد عبارتند از :

 • صحت خصوصیات مصالح استفاده شده :

در این بخش ضرایب مصالح تعریف شده در برنامه Etabs برای سازه مورد نظر با اعدادی که در بخش “تنظیمات” تعیین شده است مقایسه و صحت آنها بررسی می گردند.

 • ابعاد ستون، درصد و فاصله آرماتورهای ستون های بتنی
 • درصد آرماتور در محل وصله ستونهای بتنی
 • تناسب ابعاد ستونهای بتنی طبقه بالا و پایین :

افزونه ابعاد ستونهای طبقات بالا و پایین را چک می کند تا به لحاظ اجرایی ابعاد ستون طبقه بالا از ابعاد ستون طبقه پایین بیشتر نباشد

 • تناسب ابعاد ستونهای بتنی طبقه بالا و پایین :

افزونه ابعاد ستونهای طبقات بالا و پایین را چک می کند تا به لحاظ اجرایی ابعاد ستون طبقه بالا از ابعاد ستون طبقه پایین بیشتر نباشد

 • صحت ضرایب تصحیح سختی و جرم تیرها :

گاهی در هنگام طراحی سازه ممکن است پلان تیر ریزی سازه دچار تغییر شود و اختصاص مقادیر ضرایب کاهش سختی به آن المان تیر فراموش شود و یا اعداد اشتباه وارد شوند. افزونه قادر به کنترل صحت ضرایب تصحیح سختی و جرم اختصاص داده شده به تیرها می باشد تا از بروز چنین مشکلی جلوگیری به عمل آورد.

 • صحت ضرایب تصحیح سختی و جرم ستونها و دیوارها :

همانند تیرهای سازه، افزونه قادر به کنترل صحت ضرایب تصحیح سختی و جرم ستونها و دیوارهای برشی نیز می باشد تا از ورود اعداد اشتباه در هنگام طراحی سازه جلوگیری به عمل آورد.

تعریف نوع بار در قسمت Load Pattern
 • کنترل یکسان بودن نوع بار در Load Pattern و Load Case :

گاهی اوقات به دلیل اشتباه در برخی تعاریف، حالت یک بار در قسمت
Load Pattern از نوع مثلاً Seismic تعریف می شود ولی در قسمت Load Case نوع آن به مثلاً Other تغییر یافته است. افزونه قادر به بررسی این مورد برای جلوگیری از هرگونه خطا در هنگام طراحی می باشد.

نمایش نوع بار در قسمت Load Case
 • کنترل صحت ضرایب تعریف شده برای P-Delta :

افزونه قادر است مقادیر صحیح ضرایب P-Delta را با مقادیر وارد شده در قسمت “تنظیمات” مقایسه کند و در صورت مغایرت آن را اعلام نماید.

 • کنترل صحت Cardinal Point المان های سقف :

با توجه به اینکه معمولاً سقف ها هم تراز بالای تیرها اجرا می شوند، باید این مورد در سازه مورد بررسی قرار گیرد تا از اشتباه در مدلسازی و همچنین اشتباه در محاسبه میلگردهای تقویتی مورد نیاز تیرها جلوگیری به عمل آید.

 • کنترل صحت ضرایب تعریف شده برای Mass Source :

افزونه قادر است مقادیر صحیح ضرایب Mass Source را با مقادیر وارد شده در قسمت “تنظیمات” مقایسه کند و در صورت مغایرت آن را اعلام نماید.

 • کنترل ضرایب و ترازهای زلزله :

افزونه قادر است تا براساس مقادیر پارامترهای وارد شده در بخش “محاسبات زلزله”، مقادیر اعداد وارد شده در حالات بار لرزه ای را با مقادیر صحیح مقایسه کند و نتیجه آن را اعلام نماید.

 

 • کنترل طیف طرح استاندارد :

افزونه قادر است تا براساس تیپ خاک انتخاب شده در بخش “محاسبات زلزله” و نیز براساس اعداد زمان تناوب وارد شده در طیف های استاندارد ساخته شده در Etabs، صحت مقادیر ضریب بازتاب را بررسی نماید و نتیجه آن را اعلام نماید.

در جدول 3-4 استاندارد 2800 ویرایش 4 ، حداکثر ارتفاع مجاز احداث ساختمانها براساس سیستم سازه ای ارائه شده است که افزونه قادر است این مورد را به سرعت بررسی و نتیجه آن را اعلام کند.

 • کنترل ارتفاع سازه :

طبق بند 3-3-5-2 استاندارد 2800 (ویرایش 4)، ساخت ساختمانهای با ارتفاع بیش از Hm در جدول (3-4) در کلیه مناطق کشور مجاز نمی باشد

 
 • کنترل نوع سیستم سازه :

کنترل بندهای 3-3-5-3 و 3-3-5-4 استاندارد 2800 (ویرایش 4) در مورد برخی سیستم های سازه ای، در این قسمت قابل انجام است.

 
 
 
 • کنترل نیاز به بررسی زلزله سطح بهره برداری :

در این قسمت افزونه بند 3-11-1 استاندارد 2800 (ویرایش 4) را کنترل می نماید.

 

 

 • کنترل محدودیت احداث ساختمان های نامنظم :

در این قسمت افزونه به کنترل بند 1-7-3 می پردازد و نتیجه بررسی را اعلام می نماید.

 • ناحیه صلب انتهای (End Offset) :

در این قسمت افزونه مقدار ضریب ناحیه صلب انتهایی المانهای سازه را با عدد موجود در بخش “تنظیمات” مقایسه نموده و نتیجه را اعلام می نماید.

 • اعمال شدن دیافراگم صلب به تمام کف ها :

در این بخش افزونه تک تک سقف های سازه را بررسی می کند تا در صورتیکه سقفی فاقد دیافراگم باشد آن را در نتایج بررسی مشخص نماید.

 • یکسان بودن مقطع تمام مش های یک Pier در یک طبقه :

گاهی اوقات ممکن است در یک دیوار که تمام مش های آن از یک Pier هستند، به اشتباه یک یا چند مش دارای مقطعی متفاوت با سایر مش ها باشد. افزونه این مورد را در این قسمت بررسی می کند و مش را مشخص می نماید.

 

 
 
 • کنترل وجود بار در تمام کف ها :

در این قسمت افزونه تمام سقف ها را مورد بررسی قرار می دهد تا در صورتیکه سقفی فاقد بار باشد، آن را مشخص کند.

 • مقید بودن پای ستونها در تزار Base :

در این قسمت افزونه بررسی می کند که پای تمام ستونهای موجود در طبقه Base گیردار باشند.

 
 
 
 • دو سر مفصل بودن مهاربندها و دستک ها :

در این بخش افزونه دو سر مفصل بودن تمامی مهاربندها و دستک های سازه را بررسی می کند.

 

 

 
 • دو سر گیردار بودن ستونها :

در این قسمت افزونه تمامی ستونهای سازه را بررسی می کند که ستونی دو سر مفصل نباشد.

 • عدم اعمال بار سطحی به بازشوها :

گاهی اوقات ممکن است سهواً بار به یک بازشو وارد شود. در این قسمت اگر بازشویی دارای بار باشد، توسط افزونه شناسایی شده و مشخص می گردد.

 • عدم اعمال بار خطی به ستونها :

در صورتیکه به ستونی در سازه، بار خطی وارد شده باشد، در این قسمت توسط افزونه مشخص می گردد.

 

 

 

 • عدم اعمال بار سطحی به دیوارهای برشی :

در صورتیکه باری به المانهای دیوار برشی به اشتباه وارد شده باشد، توسط افزونه مشخص می گردد تا از ایجاد مشکل در طراحی سازه جلوگیری به عمل آید.

توجه :
 1. در صورتیکه در پروژه ای دیوار برشی وجود نداشته باشد، برخی از آیتم های مربوط به کنترل های مدلسازی مرتبط با دیوار برشی به صورت خودکار غیرفعال می شوند.
 2. برخی از موارد بنا به نوع سازه در برخی پروژه ها غیرفعال می باشند.

 

توجه: در نظر گیری برخی از آیتم های کنترل مضاعف سازه در پلاگین به معنی ضرورت به کارگیری آن توسط مهندس طراح سازه نیست و محاسب با توجه به شرایط سازه میتواند آن کنترل را انجام دهد.