گزارشگیری

 

در این قسمت می توان گزارشی از قسمت های مختلف از قبیل دفترچه محاسبات سازه، بررسی نامنظمی ها، کنترل های مدلسازی، کنترلهای سازه ای، تعیین ضریب نامعینی و … را در فرمت Word تهیه کرد. همچنین می توان گزارش را مستقیماً برای چاپ ارسال نمود.