ویژگی ها

 

محاسبه و اعمال ضریب زلزله و تعیین خودکار زمان تناوب تحلیلی

کنترل نامنظمی سازه (سیستم غیرموازی، پیچشی، هندسی در ارتفاع، جرمی)

کنترل نامنظمی سختی جانبی

کنترل های مدلسازی


- صحت خصوصیات مصالح استفاده شده در سازه

- صحت ضرایب سختی و جرم تیرها، ستونها و دیوارها
- کنترل صحت ضرایب زلزله
- کنترل صحت طیف طرح استفاده شده
- کنترل محدودیت هندسی، درصد و فاصله آرماتورهای ستون های بتنی
- کنترل درصد آرماتور در مجل وصله ستون های بتنی
- کنترل تناسب ابعاد ستونهای بالا و پایین
- تطبیق تعداد و سایز آرماتورهای ستونهای بتنی بالا و پایین
- کنترل صحت ضرایب تعریف شده P-Delta و Mass Source
- کنترل ارتفاع و نوع سیستم سازه و محدودیت احداث ساختمان های نامنظم
- کنترل وجود بار در کف ها
- عدم اعمال بار به بازشوها
- و ....

کنترل های سازه ای


- کنترل دریفت
- کنترل واژگونی
- کنترل ساخص پایداری
- کنترل امکان صرفنظر از اصل 100-30
- کنترل فاصله مرکز جرم و سختی
- کنترل تعداد مودهای نوسان
- کنترل امکان استفاده از تحلیل استاتیکی

ساختن خودکار ترکیبات بار منطبق بر آیین نامه ساختمان

محاسبه و اعمال خروجی از مرکزیت اتفاقی (Aj)

 ایجاد و کنترل خودکار فایل های 25% و 50%

همپایه سازی برش های پایه استاتیکی و دینامیکی در تمامی بخش ها

پیچش همسازی

ایجاد مستقیم طیف طرح استاندارد

ساخت و انتقال مقاطع بین فایل ها

محاسبه ضریب ترک خوردگی (ممان اینرسی) دقیق اعضاء

دفترچه محاسبات در محیط Word

تعيين ضريب نامعيني

تهيه و کنترل فايل زلزله بهره برداري

کنترل ترک خوردگي ديوار برشي

محاسبه و نمايش ميلگردهاي تقويتي تيرها بر روي پلان

تبديل دقيق ديوار برشي از حالت Uniform به حالت General با رفع محدوديت هاي Etabs

بررسي ستونها پرفشار

بررسي تيرهاي پر برش

محاسبه نيروي جانبي ديافراگم (Fp)

تسريع در مدلسازي

تسريع عمليات طراحي

کنترل دقيق خير تير بتني

کنترل خيز انواع سقف

کنترل برش چشمه اتصال

کنترل بعد ستون به موازات میلگرد عبوری تیر (در قاب ویژه)

کنترل طول گیرایی میلگرد قلاب دار در کشش (Ldh)

 

نسخه پایه

3,700,000

تومان

نسخه کامل

6,000,000

تومان