• شارژ سالیانه خدمات (S.U.M)

  5,000,000ریال
  افزودن به سبد خرید
 • نرم افزار سازه چک – نسخه پایه

  امکانات نسخه پایه :

  1-محاسبه و اعمال ضریب زلزله و تعیین خودکار زمان تناوب تحلیلی

  2- کنترل نامنظمی سازه

  سیستم غیرموازی
  پیچشی
  هندسی در ارتفاع
  جرمی

   

  3- کنترل های مدلسازی

  صحت خصوصیات مصالح استفاده شده در سازه
  صحت ضرایب سختی و جرم تیرها، ستونها و دیوارها
  کنترل صحت ضرایب زلزله
  کنترل صحت طیف طرح استفاده شده
  کنترل محدودیت هندسی، درصد و فاصله آرماتورهای ستون های بتنی
  کنترل درصد آرماتور در مجل وصله ستون های بتنی
  کنترل تناسب ابعاد ستونهای بالا و پایین
  تطبیق تعداد و سایز آرماتورهای ستونهای بتنی بالا و پایین
  کنترل صحت ضرایب تعریف شده P-Delta و Mass Source
  کنترل ارتفاع و نوع سیستم سازه و محدودیت احداث ساختمان های نامنظم
  کنترل وجود بار در کف ها
  عدم اعمال بار به بازشوها
  و …

   

  4- کنترل های سازه ای

  کنترل دریفت
  کنترل واژگونی
  کنترل ساخص پایداری
  کنترل امکان صرفنظر از اصل 100-30
  کنترل فاصله مرکز جرم و سختی
  کنترل تعداد مودهای نوسان
  کنترل امکان استفاده از تحلیل استاتیکی

   

  5- ساختن خودکار ترکیبات بار منطبق بر آیین نامه ساختمان

  6- محاسبه و اعمال خروجی از مرکزیت اتفاقی (Aj)

  7- ایجاد و کنترل خودکار فایل های 25% و 50%

  8- همپایه سازی برش های پایه استاتیکی و دینامیکی در تمامی بخش ها

  9- پیچش همسازی

  10- ایجاد مستقیم طیف طرح استاندارد

  11- ساخت و انتقال مقاطع بین فایل ها

  12- محاسبه ضریب ترک خوردگی (ممان اینرسی) دقیق اعضاء

  13- دفترچه محاسبات

  44,000,000ریال
  افزودن به سبد خرید
 • نرم افزار سازه چک – نسخه کامل

  امکانات نسخه کامل :

  1- تمام امکانات نسخه پایه

  2- تعیین ضریب نامعینی

  3- کنترل نامنظمی سختی جانبی

  4- تهیه و کنترل فایل زلزله بهره برداری

  5- کنترل ترک خوردگی دیوار برشی

  6- محاسبه و نمایش میلگردهای تقویتی تیرها بر روی پلان

  7- تبدیل دقیق دیوار برشی از حالت Uniform به حالت General با رفع محدودیت های Etabs

  8- بررسی ستونها پرفشار

  9- بررسی تیرهای پر برش

  10- محاسبه نیروی جانبی دیافراگم

  11- تسریع در مدلسازی

  12- تسریع عملیات طراحی

  13- کنترل دقیق خیز تیر بتنی

  14- کنترل خیز انواع سقف

  80,000,000ریال